บุคลากรโรงเรียนสระไข่น้ำ

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา มีบุคลากร ดังนี้  

 ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล          ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาเบอร์โทรศัพท์ 
 1นายบุญส่ง  ศรีจันทะผู้อำนวยการโรงเรียน ปริญญาตรี 091-4751986 
    2   นางยุพาพร  นามวิเศษครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี  085-1021527
 3นางสาวนิตยา  วงศ์สำราญ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี   089- 2863620
 4นางรุ่งทิวา  ศรีจันทะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มัธยมศึกษาปีที่ 3082-3662269
 5นายวิญญู  ศรีชมชื่น  นักการภารโรง มัธยมศึกษาปีที่ 6  083-3730673 
 6
  นางยุพาพร   นามวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการโรงเรียน


นายบุญส่ง  ศรีจันทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระไข่น้ำ
ขุนีวิทย


 


นายวิญญู  ศรีชมชื่น
นักการภารโรง

 

 

นางสาวนิตยา วงศ์สำราญ
  ครูชำนาญการ

 
นางรุ่งทิวา  ศรีจันทะ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ