โพสต์8 พ.ค. 2556 20:37โดยทัศพร เดชภูแก้ว
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนสระไข่น้ำประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับฟังนโยบายและแผนปฏิบัติการ 2556 ของโรงเรียน เวลา 09.00 น.
Comments