ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน
     โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา  จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  22 มิถุนายน พ.ศ. 2482 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดสระไข่น้ำ เป็นที่เรียนใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลกุดตุ้ม 7 (วัดสระไข่น้ำ)   “โดยมี นายจู กลางสาธร เป็นครูใหญ่คนแรก
   

    ต่อมา  นายขุนี  จำชาติ ได้สละเรือนหนึ่งหลังให้ปลูกสร้างอาคารเรียน  ชาวบ้านและคณะครูได้ร่วมบริจาคสมทบ

จนก่อสร้างแล้วเสร็จ  และได้ย้ายมาโรงเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม 2496  โดยต่อมาทางราชการได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 . ใต้ถุนสูงจนถึงปัจจุบัน 

        ปัจจุบันโรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่   2  บ้านสระไข่น้ำ   ตำบลกุดตุ้ม  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ   เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่  1,2  ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6